JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
" We Are Exness Introducing Broker (IB). "
 

 

Регуляция

В целях обеспечения защиты инвестируемых средств при выборе компании для долгосрочного сотрудничества профессиональный трейдер должен обращать внимание не только на  торговые условия конкретной компании, но и, в первую очередь, на наличие документов, подтверждающих соответствие деятельности компании законодательным нормам соответствующих государств, а также на соблюдение компанией международно признанных финансовых стандартов.

EXNESS получены необходимые лицензии, дающие право осуществлять профилирующие виды деятельности. Кроме того, EXNESS имеет членство в  специализированных организациях, призванных осуществлять контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций, а также обеспечивать защиту интересов трейдеров.

 

Лицензирование CySEC

 

Licensed by Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

EXNESS (Cy) Ltd is authorized and regulated by the CySEC with license number 178/12 to offer Contracts For Difference (CFDs) in various underlying products. EXNESS (Cy) Ltd operates the website of www.exness.eu.

The CySEC is the supervisory and regulatory authority for investment services firms in Cyprus. CySEC is a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA).

EXNESS (CY) Ltd complies with the Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 Law 144 (I)/2007, the transposition of the European Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Cyprus.

 

Investor Compensation Fund

EXNESS (Cy) Ltd is a member of the Investor Compensation Fund, which serves to protect and secure the claims of covered clients and provide them with compensation in instances where the member of the Fund cannot meet its financial obligations.

 

Регистрации

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Германия

BaFin — центральный орган надзора за финансовыми услугами в Германии, является частью Правительства ФРГ. Правовой статус и функции BaFin определены в «Законе о Федеральном управлении финансового надзора», «Законе ФРГ о банковской деятельности» и другими специальными законами. При выполнении функций в области надзора за банками и инвестиционными компаниями BaFin тесно сотрудничает с Немецким федеральным банком.

AFM - Netherlands Authority For the Financial Markets, Нидерланды

AFM была основана в 2002 году и явилась преемником Управления по ценным бумагам Нидерландов. На сегодняшний день данный регулятор контролирует основную часть всего финансового рынка страны. AFM подчиняется Министерству финансов, однако надзор осуществляет автономно.

CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, Испания

CNMV является исполнительным органом государственной власти, ответственным за регулирование финансового рынка Испании. Это независимая организация, подчиняющаяся Министерству экономики и финансов Испании. В 1998-2002 годах были пересмотрены полномочия и обязанности CNMV в соответствии с законодательными требованиями Европейского Союза, что позволило сделать очередной шаг в развитии финансовых рынков, включая меры по защиты инвесторов.

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Италия

CONSOB является государственным органом, ответственным за регулирование рынка ценных бумаг Италии, в том числе на бирже Borsa Italiana. CONSOB была основана в 1974 году, взяв на себя часть функций Министерства финансов. Изначально ее задачей фактически был надзор за рынком ценных бумаг, со временем полномочия и обязанности органа значительно расширились.

FI – Finansinspektionen, Швеция

Finansinspektionen — агентство при Правительстве Швеции, ответственное за финансовое регулирование. Сферой его контроля является надзор, регулирование и разрешение споров на финансовом рынке. Агентство подчиняется Министерству финансов Швеции, было основано в 1991 году для обеспечения функции единого регулятора банковской сферы, рынка ценных бумаг и страхования.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, Польша

Komisja Nadzoru Finansowego - государственный орган надзора за финансовым рынком в Польше, была создана в 2006 году. До 2008 года комиссия осуществляла надзор за страховыми компаниями, пенсионными фондами, рынком капитала и финансовыми конгломератами. С 1 января 2008 года Комиссия взяла на себя обязанности по банковскому надзору и надзору за учреждениями, осуществляющими электронные денежные операции.

 

Лицензирование International Financial Services Commission Belize

Компания EXNESS LIMITED входит в группу компаний EXNESS, имеет лицензию «Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities» № IFSC/60/315/TS/14, выданную International Financial Services Commission Belize.

 

СРО НП ЦРФИН — саморегулируемая организация, способствующая созданию эффективных механизмов регулирования внебиржевого сегмента рынка Форекс. ЦРФИН занимается разработкой и внедрением стандартов и правил деятельности своих членов, осуществляет контроль за их соблюдением, а также проводит анализ деятельности компаний-участников СРО.